UM REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija za izvajanje pedagoških študijskih programov

 

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je 20. januarja 2023 objavilo Javni razpis REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljnjem besedilu: OP EKP 2014-2020), prednostne osi 15: »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU - ESRR«, prednostne naložbe  »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID - 19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva.«

 

Univerza v Mariboru je skladno s sklepom o izbiri bila izbrana za izvedbo operacije »UM REACT-EU: Informacijsko komunikacijska tehnologija za izvajanje pedagoških študijskih programov«.

Predmet javnega razpisa je nakup strojne IKT ter nakup ali najem programske IKT za visokošolske zavode, ki izvajajo pedagoške študijske programe za vzpostavitev sodobnih učilnic v skladu s Seznamom IKT z navodili, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in s katero se bo dosegel cilj javnega razpisa.

Namen javnega razpisa je blažitev posledic, ki jih je prizadejala pandemija covida-19 na področju izobraževanja, zato se bo na visokošolskih zavodih, ki izvajajo pedagoške študijske programe, vzpostavilo simulacijsko učno okolje, kot je v osnovnih in srednjih šolah, ter takšno učno okolje, ki bo omogočalo kvalitetno didaktično uporabo IKT v pedagoškem procesu in razvoj didaktične uporabe IKT za poučevanje. Za uresničitev navedenega je treba zagotoviti dovolj izobraževanju na daljavo prilagojene IKT za zanesljivo poučevanje in učenje na daljavo. Na ta način bo učečim omogočen dostop do znanja, s čimer se bodo tako blažile posledice pandemije covida-19.

 

Trajanje operacije: od 20. 1. 2023 do 30. 9. 2023

 

Višina odobrenih sredstev za operacijo je 421.022,50 EUR, od tega znaša:

 • 340.590,93 EUR iz sredstev na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko (85 %),
 • 60.104,28 EUR iz sredstev na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike (15 %) ter
 • 20.327,29 EUR lastnih sredstev.

V okviru operacije so bile izvedene naslednje aktivnosti:

 1. Vzpostavitev sodobnih učilnic:
  • ​Nakup strojne opreme skladno s pravili javnega naročanja in v skladu s Seznamom IKT z navodili, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
 2. Poročanje o izvedenih aktivnostih z natančnim popisom nabavljene in najete IKT.

Rezultati operacije

V času trajanja operacije bo:

 • izveden nakup IKT opreme v vrednosti do 421.022 EUR,
 • vzpostavitev 10 novo opremljenih učilnic s sodobno IKT opremo,
 • izveden nakup in vgradnja dostopnih točk na lokacijah, kjer bodo vzpostavljene sodobne učilnice,
 • dosežen 100 % delež visokošolskih učiteljev pedagoških študijskih programov, ki pri pedagoškem delu več kot 25 % uporabljajo IKT.

 

Sredstva bodo namenjena za digitalizacijo izobraževanja.  Navedena oprema bo omogočila, da bomo opremili 10 učilnic ( 3x UM FF, 3x UM FNM in 4x UM PEF) s sodobno IKT opremo. S pomočjo kupljene opreme bomo vzpostavili učna okolja, primerljiva z okoljem, ki ga študenti vidijo na osnovnih in srednjih šolah, kamor odhajajo na pedagoško prakso in se tam po končanem študiju tudi zaposlijo. Na sodobni opremi bodo lahko praktično preskusili različne didaktične strategije uporabe IKT v izobraževanju, preverili delovanje kombiniranega učenja in spletnega poučevanja. Študenti bodo tako bolj samozavestni na svojih pedagoških nastopih ker bodo sposobni upravljati IKT naprave v skladu s svojimi profesionalnimi področji. Raznovrstnost IKT opreme in različne izvedbe poučevanja pa bodo povečale robustnost izobraževalnega sistema in učinkovito prilagajanje na spremembe.

 

Posredniški organ:

 

Kontakt:

​​​